Servei de còpies de seguretat / Backup online

La seguretat de les dades d’una empresa és vital per treballar en el dia a dia, sent la pèrdua de dades un dels pitjors problemes que hi pugui haver. Tant per la informació que es perd (i que no es podrà recuperar, per exemple correus electrònics), com pel temps que caldrà dedicar a tornar a introduir tota la informació de comptabilitat, vendes, producció i altres, al sistema per tornar a posar al dia les tasques administratives.

Aquest és un risc real a evitar per a qualsevol empresa que depengui dels seus sistemes informàtics. I a dia d’avui, l’única manera de fer-ho amb total seguretat, és tenint la informació (o com a mínim una còpia actualitzada), en un lloc dissenyat amb aquesta finalitat. És a dir, en una central de dades a l’exterior de l’empresa.

Si només cal garantir la conservació de les dades en cas de desastre, l’opció més simple és contractar un servei de còpies de seguretat remotes (a l’exterior de l’empresa). Així, arribat el cas es podrà recuperar la informació, i el retorn a la normalitat serà pràcticament immediat.

A Kouten hi ha diverses opcions per a la realització de còpies remotes, en funció del nivell de coneixements dels professionals de l’empresa, el grau d’implicació requerit pel client, la tecnologia que s’hagi d’aportar, i la quantitat de dades que s’hauran de custodiar, a més d’altres personalitzacions més específiques que poden caldre per a casos concrets.

Si el que vol és una solució més completa, i que resolgui altres necessitats quotidianes, pot consultar-nos pels serveis de virtualització de tot el sistema informàtic. Optant per aquesta solució, tota la informació digital de l’empresa queda emmagatzemada en un lloc segur, i és custodiada permanentment per professionals, i utilitzant sistemes de protecció amb les màximes garanties.

Principalment, a Kouten oferim dos tipus de servei, de backup;

1.- Backup no administrat:

  • El client té accés al seu espai, i es fa càrrec de les informacions que hi desa, i del programari que utilitzarà per fer es seves còpies.

2.- Backup administrat:

  • El client no s’ha de preocupar de res, Kouten prepara tota la configuració i vetlla per tal que les còpies es facin correctament.