902 080 877 / 93 874 27 55 info@kouten.cat
0 Items

Condicions generals del servei Grup Kouten Comunicacions

Aquestes condicions generals regulen el contracte establert entre el CLIENT i GRUP KOUTEN COMUNICACIONS, S.L. (d’ara endavant Kouten), amb domicili C/ Carrasco i Formiguera 21 Baixos, de Manresa (Barcelona), i amb CIF B-65572711, relatiu a la prestació del servei d’accés a intranet, internet i Telefonía.

1. Descripció del servei

Aquest servei li proporciona connexió sense fil a Internet d’alta velocitat, amb diversos serveis associats i aplicacions, incosa l’opció de contractar el servei de Intranet i Telefonia.

2. Requisits i pactes previs per a la connexió del servei

El sistema requereix la instal·lació al domicili del client d’un equipament particular per poder rebre els nostres serveis, de tal forma que el servei només es podrà facilitar per al domicili específic del client recollit en el present contracte. El client ha d’assegurar que qualsevol equip en ús o connectat a aquest servei ha de portar el distintiu “CE” (“Consume Equipment Standards”) i haurà de ser utilitzat sota procediments i instruccions de seguretat.

2.3 EL client ha de garantir la connexió permanent al corrent elèctric (220v-240v), posant els mitjans necessaris per protegir oscil·lacions de tensió fora dels paràmetres indicats.

2.4 El client, prèvia sol·licitud de KOUTEN, haurà de facilitar l’accés a les seves instal·lacions dels serveis tècnics de manera física o per mitjans informàtics, des del moment de la signatura del present contracte i mentre sigui client de KOUTEN.

2.5 El client autoritza a KOUTEN per instal·lar al seu domicili equips que possibilitin una major garantia de serveis als seus clients.

2.6 KOUTEN necessitarà, en determinades ocasions, procedir a la suspensió temporal del servei per motius de manteniment, reparació o amplificacions, KOUTEN procurarà restablir el servei en el menor termini de temps possible després de qualsevol suspensió.

2.7 KOUTEN proporcionarà al client instruccions sobre l’ús del servei, a fi d’assegurar un correcte funcionament i qualitat del mateix. El client haurà d’atendre a aquestes instruccions.

2.8 Normes de limitació d’ús del servei
KOUTEN no granteix el suport a programes d’arxius compartits, tràfic P2P o que requereixin un ús alt continuat a l’ample de banda. KOUTEN no facilitarà obertura de ports alguna per a aquestes aplicacions i podrà limitar el nombre de sessions disponibles per a aquestes aplicacions.

3. Responsabilitat sobre els equips instal·lats

3.1 Els equips instal·lats compten amb una garantia de 12 mesos conforme a les lleis vigents, de tal forma que queden exclosos de tal garantia els danys causats per fallades provinents d’adaptadors elèctrics, “allargadors” de baix voltatge o causes de força major (llamps, tempestes, etc.)

3.2 KOUTEN no es responsabilitza del robatori, ni de la deterioració dels equips per agents externs.

3.3 Serà responsabilitat del client qualsevol consequència per manipulació dels equips realitzada per persones alienes a l’equip tècnic de KOUTEN.

3.4 El client assumeix la responsabilitat de fallades de servei causats per virus o altres atacs informàtics.

4. Garantía i responsabilitat del servei

4.1 KOUTEN utilitzarà tots els mitjans al seu abast per procedir a l’activació del servei en la data acordada. No obstant això, haurà de tenir-se en compte que totes les dates seran estimatives i que KOUTEN no podrà garantir el compliment exacte de les mateixes.

4.2 En cas d’avaria o robatori, KOUTEN es compromet a restablir el subministrament prèvia aprovació del pressupost per part del client.

4.3 KOUTEN garanteix el servei sempre que les inclemències del temps no siguin diferents de les condicions mitjanes estadístiques de la zona d’instal·lació.

4.4 KOUTEN no tindrà responsabilitat alguna davant qualsevol pèrdua no previsible al començament del present contracte, ni per qualsevol pèrdua d’oportunitat, voluntat, reputació, negoci, marge, benefici o estalvi que el client esperés obtenir, qualsevol desemborsament o informació que hagi estat perduda o corrompuda.

4.5 KOUTEN no serà responsable de cap pèrdua de servei ocasionada per interferències per part de tercers

4.6 El servei permet al client l’accés a Internet. Aquest accés no està vinculat al servei i ús d’Internet, que serà sota la responsabilitat sobre béns, serveis, informació, programari o un altre material que puguin ser obtinguts per mitjà d’Internet.

5. Ús del Servei

5.1 EL client prendrà les degudes precaucions per assegurar que no es fa ús incorrecte del servei i, en particular, cap ús referit a:
– Ús fraudulent o en relació a qualsevol delicte criminal.
– L’enviament, recepció, pujada, descàrrega o utilització de qualsevol material que resulti ofensiu, abusiu, indecent, difamatori, obscè o amenaçador, o trenqui qualsevol terme del copyright, confidencialitat, privacitat o qualsevol altre dret.
– Actuacions en contraposició de les normes, lleis, llicències i drets de tercers o bé en contraposició amb les polítiques d’acceptació d’ús de KOUTEN.
– A causar qualsevol molèstia o ansietat innecessàries.
– Promoure o enviar correu no desitjat (spam) o proveir de material publicitari o promocional o rebre així mateix spam, publicitat o material no sol·licitat, remès o per part d’un tercer.
– Qualsevol altra actuació que es consideri perjudicial per a la provisió del servei als clients.
– Qualsevol actuació que no compleixi amb les instruccions que es proporciona al client.
– Redistribució dels serveis de KOUTEN a cap tercer, tant a títol gratis com a onerós.

5.2 EL servei proporcionat per KOUTEN és per a ús exclusiu del client i al domicili que ho contracta. Per això, no es permet la re-venda, transferència, assignació o subllicència d’aquest servei (i/o qualsevol part del mateix) o del programari associat, tret que es concedeixi permís exprés i per escrit.

6. Condicions específiques de la instal·lació

6.1 El preu global de l’equipament i de la instal·lació necessària per a la posada en funcionament de la instal·lació és el recollit a la primerapàgina del present contracte.

6.2 El preu mensual pactat per les dotze primeres mensualitats (o les mensualitats especificades en la tarifa contractada) per servei de connexió sense fil a Internet d’alta velocitat contractat és el recollit a la primera pàgina del present contracte.

6.3 La resta de preus per serveis addicionals, seran els publicats i remesos per e-mail als clients. EN cas de canvis de tarifa, els nous preus seran publicats i remesos per e-mail als clients amb una bestreta d’un mes.

7. Facturació i cobrament per part de KOUTEN

7.1 Una vegada signat el present contracte, KOUTEN realitzarà la instal·lació dels equips i l’alta del servei en un termini màxim de 15 dies. KOUTEN presentarà el seu primer rebut al client en el qual es recolliran els impostos d’instal·lacio´ i primera quota d’abonament proporcional (100% de la quota per a les altes realitzades la primera quinzena de mes, 50% de la quota per a les altes realitzades en la segona quinzena de mes).

7.2 KOUTEN emetrà una factura conjunta, de serveis oferts per mes anticipat i consums a mes vençut, remetent-se abans del dia 5 de cada mes al client per l’e-mail indicat en el contracte. EL client accepta com a vàlida i única aquesta forma d’enviament.

7.3 KOUTEN presentarà rebuts mensuals, els dies 1 de cada mes, en el compte indicat pel client en el present contracte, per al pagament de les factures emeses prèviament. El client autoritza expressament en aquest acte el fet que li siguin carregats en el seu compte els rebuts de KOUTEN corresponents a les factures emeses.

7.4 Sense perjudici de l’anterior, qualsevol servei de reprogramció o reparació que es pugui atribuir al client serà pagat al comptat en el moment de la seva realització.

7.5 Qualsevol impagament serà notificat per mitjà de correu electrònic. No obstant això, si en termini d’una setmana amb posterioritat a la pertinent notificació, el client no s’hagués posat al corrent de pagament, KOUTEN procedirà a la desconnexió del servei. En cas de reconnexió el client haruà d’abonar l’import vigent en aquest moment. Sense perjudici de l’anterior, en cas d’impagament, el client respondrà de les despeses per la devolució i els interessos de demora, que seran calculats a raó de EURIBOR mes mé 10%.

8. Comunicacions entre client i KOUTEN

8.1 Qualsevol notificació entre parts implicades en el present contracte haurà de ser per escrit o per correu electrònic (e-mail).
– A KOUTEN: mitjançant correu electrònic a la adreça: info@kouten.cat.
– Al client: a l’adreça postal o correu electrònic especificat en el present contracte.

8.2 Les parts queden obligades a notificar-se recíprocament qualsevol canvi en les seves dades particulars.

9. Durada del contracte

El contracte comença a ser efectiu a partir de la data de la seva signatura, i no té duració mínima. EL client haurà de comunicar per escrit mitjançant correu electrònic, amb una antelació no inferior a 1 mes la seva voluntat de finalitzar el contracte.

9.2 KOUTEN es reserva el dret a modificar en qualsevol moment el preu de la tarifa contractada si és necessari, sense compromís de prèvia notificació al client.

10. Resolució del contracte

10.1 Si KOUTEN no pogués complir amb el que havia estat acordat en el present contarcte per motius aliens al seu control (incloent interferències per part de tercers, falta de subministrament per part del nostre proveidor de serveis, pèrdua tota i definitiva de cobertura, o canvis legals), el client no podrà reclamar danys i perjudicis a KOUTEN.

10.2 El client podrà resoldre el present contracte, sense perjudici econòmic, en qualsevol moment, a partir de la posada en funcionament del servei, sempre que ho comuniqui a KOUTEN amb una antelació de quatre setmanes.

10.3 KOUTEN resoldrà el contracte per la falta de pagament, per part del client, de dos rebuts qualssevol.

10.4 KOUTEN rescindirà el contracte quan el client incompleixi qualsevol dels apartats del present contracte i/o realitzi un ús no conforrme al mateix.

10.5 Si el client dcideix resoldre el contracte (o KOUTEN decideix resoldre-ho oer les causes establertes en els partats 10.3 i 10.4 del mateix) abans de cobrir el període d’obligat compliment (si aquest estigués especificat a la primera pàgina del contracte), el client haurà d’abonar com a indemnització una quantitat equivalent igual al nombre de mesos no complerts pel valor de la inversió de l’equipament i de la instal·lació necessària per a la posada en funcionament de la instal·lació, dividida entre la quantitat de mesos estipulada en la permanència de la primera pàgina en cas d’existir dita permanència.

11. Renuncia

11.1 Cap de les parts hauria de considerar la renúncia als seus drets en el present contracte per motius de fallada o retard en l’exercici de qualsevol dret.

12. Drets de tercers

12.1 La persona que no formi part del present contracte, no tindrà dret algun als termes descrits en aquest.

13. Legislació aplicable

13.1 La prestació dels serveis objecte d’aquest contracte es regirà per a la legislació espanyola. Per qualsevol divergència sorgida del present contracte, ambdues parts se sotmeten expressament, i amb renúncia al fur propi, a la decisió de l’assumpte o litigi planejat, mitjançant l’arbitratge institucional de ARBITEC, Associació Espanyola d’Arbitratge Tecnològic, a la qual encomenen l’administració d’arbitratge i la designació dels àrbitres. L’arbitratge es realitzarà conforme el procediment establert en el Reglament Arbitral de ARBITEC i en la Lleix d’Arbitratge, de 23 de desembre de 2003 i podrà realitzar-se a través d’Internet o utilitzant qualsevol altre mitjà telemàtic. El laude arbitral haurà de dictar-se durant els noranta dies pròxims a l’acceptació del càrrec per part dels àrbitres designats, obligant-se ambdues parts a acceptar i complir la decisió continguda en ell. Per al cas que l’arbitratge no arribés a realitzar-se per mutu acord o fos declarat nul, ambdues parts se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la Ciutat de Manresa amb renúncia del seu propi fur, si aquest fos un altre.